احداث تالار پذیرایی شهرداری

عملیات اجرایی : احداث تالار پذیرایی شهرداری

هدف: تامین تسهیلات شهری،افزایش خودکفایی شهرداری و درآمد زایی پایدار

مقدار کار: سفتکاری،نازک کاری و عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی در زیربنای 780 مترمربع

هزینه: 1500 میلیون ریال