احداث غسالخانه و آرامستان جدید شهر

عملیات اجرایی: احداث غسالخانه و آرامستان جدید شهر

هدف: انتقال مزار به محل جدید به منظور افزایش سلامت و بهداشت محیط شهری

مقدار کار: سفتکاری و نازک کاری در زیربنای مفید 112 مترمربع و ایجاد آرامستان و محوطه سازی ها در مساحت 12000 مترمربع

اعتبار: 2000 میلیون ریال