احداث مقبره و المان شهدا مطهر بیدستان

عملیات اجرایی:احداث مقبره و المان شهدا مطهر شهر بیدستان

هدف:ساماندهی گلزار شهدا شهر

مقدار کار:زیربنای 70 مترمربع و محوطه سازی 100 مترمربع

اعتبار: 1000 میلیون ریال