تعرفه درآمدهای شهر بیدستان در سال 1395

 تعرفه درآمدهای شهرداری بیدستان در سال 1395 به تصویب اعضای محترم شورای شهر بیدستان رسید و جزئیات کامل تعرفه فوق در لینک زیر قابل دسترسی است