تهیه و پخش آسفالت معابر شهری

عملیات اجرایی : تهیه و پخش آسفالت معابر شهری

هدف: آسفالت ریزی معابر جدیدالاحداث و بهسازی معابر و تسهیل ترددها و رفاه شهروندان

مقدار کار: بیش از 30000 مترمربع آسفالت ریزی و روکش آسفالت

اعتبار: 8000 میلیون ریال