تکمیل امامزاده سلیمات(ع)

عملیات اجرایی : تکمیل امامزاده سلیمان (ع)

هدف:نوسازی کامل شامل عملیات سفتکاری ،نازک کاری،تاسیسات،مکانیکی و برقی 

مقدارکار: زیربنای 520 مترمربع

 اعتبار: 2500 میلیون ریال