جدولگذاری و مرمت جداول سطح شهر

عملیات اجرایی: جدولگذاری و مرمت جداول سطح شهر

هدف: بهینه سازی معابر شهری و جمع آوری آبهای سطحی

مقدار کار: جدولگذاری معابر جدید الاحداث ،تخریب جداول فرسوده و مرمت در 5000 متر طول

اعتبار: بالغ بر 4000 میلیون ریال