سالن ورزشی چند منظوره بیدستان

هدف:افزایش سرانه ورزشی،تامین رفاه بیشتر برای جوانان و قهرمانان ورزشی شهر در سطح استان و کشوری،

عملیات اجرایی: سفتکاری و نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی سوله و سالن

مقدار کار:زیربنای 1542 متر مربع

هزینه: بالغ بر 10000 میلیون ریال