طرح جاده دسترسی و اتصال شهر به اتوبان

عملیات اجرایی: طرح جاده دسترسی و اتصال شهر به اتوبان

هدف: از بن بست خارج نمودن شهر از طریق اتصال به آزادراه ،کاهش مخاطرات و هزینه سفر و افزایش تسهیلات شهروندان