عملکرد واحد آتش نشانی

محمود بذرگری

مسئول واحد آتش نشانی

عملکرد یک ماهه  واحد آتش نشانی در سال 1395

 1. عملیات اطفاء حریق سه باب منزل مسکونی

 2. عملیات اصفاء حریق سه دهنه مغازه

 3. 25 مورد عملیات اطفاء آتش سوزی زمینهای کشاورزی

 4. 10 مورد عملیات اطفاء زمینهای خالی

 5. 8 مورد عملیات اطفاء حریق در چهار دیواری

 6. 20 مورد آب رسانی به پروژه های عمرانی در سطح شهر

 7. چندین مورد همکاری با واحدهای شهرداری

 8. 20 مورد باز نمودن درب منازل و آپارتمانها

 9. 5 مورد عملیات همکاری در اطفاء حریق در خارج از حریم شهری

 10. 3 مورد بیرون آوردن انگشتر از دست افراد که قابل بیرون آوردن توسط خود فرد نبوده است

 11. سرویس ماهیانه تجهیزات و خودروهای آتش نشانی