عملکرد واحد درآمد

علی زمانی

مسئول واحد درآمد

گزارش عملکرد یک ماهه واحد درآمد در سال 1395

 1. صدور فیش های درآمدی کلیه عوارضات دوایر مختلف شهرداری اصناف  تاکسیرانی ساختمانی  فضای سبز  خدمات شهری  عمرانی و متوفیات
 2. برگزاری کمسیون ماده 77 شهرداری و صدور رای کمسیون و ابلاغ آن به مودیان
 3. تقسیط و دریافت چک جهت کلیه عوارضات                                                                 
 4. اخذ چک های ضمانتی جهت صورتجلسات توافقی فی مابین مودی و شهرداری و ثبت در دفاتر اسناد دریافتنی
 5. ارسال چک های دریافتی از مودیان به بانک و پیگیری و وصول آن
 6. ثبت کلیه چک های دریافتنی در سیستم نرم افزار و صدور گزارشات مربوطه
 7. محاسبه و وصول عوارض آگهی های تجاری
 8. پیگیری وصول مطالبات شهرداری ( کمسیون ماده 100  تجدید نظر – 77 )
 9. نظارت بر حسن انجام امور درآمد
 10. پاسخگویی به ارباب رجوعان
 11. تفکیک سند حسابداری به کد درآمدی بودجه و ثبت در دفتر درآمد بصورت ماهانه
 12. گزارش گیری درآمد به صورت روزانه
 13. کار با نرم افزار جامع و گردش کار سیستم یکپاچه شهرسازی  نوسازی  درآمد
 14. صدور فیش نوسازی و درآمد از طریق سیستم جامع و وصول و تایید توسط دستگاه پوز
 15. گزارش گیری فیش های صادره و صدور سند حسابداری توسط سیستم جامع
 16. پیگیری و وصول عوارضات سالیانه کسب و پیشه و شرکت ها و ساختمانها
 17. پیگیری و گزارش عوارضات خودرو و تهیه مغایرت ماهیانه
 18. کار با دستگاه pos  و گزارشگیری روزانه و تهیه صورت مغایرت بانکی