عملکرد واحد روابط عمومی

محمد ملک محمدی

مسئول روابط عمومی

عملکرد یک ماهه واحد روابط عمومی در سال 95

 1. نصب بنر تیربوردها

 2. نصب بنر به مناسبت 14 و 15 خرداد

 3. شرکت در جلسه ستاد هماهنگی سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

 4. تعویض پرچمهای به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

 5. طراحی بنر جهت فیکسچرها

 6. اعزام به فرمانداری و بخشداری جهت شرکت در جلسه

 7. شرکت در جلسه روابط عمومی استانداری

 8. پیگیری نامه ها

 9. هماهنگی با ادارات جهت امورات محوله

 10. تنظیم و ارسال اخبار دوایر شهرداری و انعکاس آن در جراید

 11. تنظیم الواح هفته قوه قضاییه

 12. طراحی و چاپ بنر هفته قوه قضاییه