عملکرد واحد عمرانی

عملکرد یک ماهه واحد عمرانی در سال 1395

اهم پروژ ه هاي انجام شده شهرداري بيدستان دريك ماهه اخير

پروژه پياده روسازي سطح شهر:

پياده روسازي با كف پوش بتني درپياده روهاي خيابان صيادشيرازي،كمربندي غربي شهيدبهشتي،خيابان ميرزارحيمي وخيابان امام خميني(ره) به اتمام رسيده است.

دربرنامه آتي عمليات پياده روسازي درآرامستان جديدوكمربندي شمالي شهيدبهشتي وپارك بانوان اجراخواهدشد.

 

نماسازي ديوارامامزاده سليمان(ع):

عمليات اجراي پروژه مذكورشامل اجراي آجرنمادرديوارپيراموني امام زاده سليمان(ع) ونيزمناره ها بوده كه اجراي آن به اتمام رسيده است.

 

جدولگذاري ومرمت جداول سطح شهر:

اجراي عمليات جدولگذاري درسطح شهرشامل اصلاح جداول فرسوده خيابان شهيدزارع پور(درمانگاه طالقاني)-اصلاح جداول فرسوده خيابان شهيدزارع پوربه سمت كمربندي شرقي شهيدبهشتي ودرادامه اصلاح جداول فرسوده خيابان حافظ غربي واقع درخيابان صيادشيرازي،گلزار51وسايرمعابربه ترتيب الويت دردست اجراميباشد.

هم چنين جدولگذاري ورودي جاده امامزاده سليمان(ع)نيزانجام شده است.

 

احداث غسالخانه شهر:

پروژه احداث غسالخانه شهربيدستان،درفازدوم90%پيشرفت فيزيكي داشته وتاانتهاي ماه جاري به بهره برداري خواهدرسيد.

 

 

آسفالت ريزي ولكه گيري سطح شهر:

باتوجه به حفاري ادارات آبفا،شركت گازو…ونيزدرخواست هاي شهروندان گرامي درچندين نوبت اقدام به ترميم ترانشه هاولكه گيري سطح شهرگرديده است.

هم چنين پروژه آسفالت ريزي سطح شهردرمعابرجديدالاحداث ونيزمسيردسترسي امامزاده سليمان(ع)درجنوب شهركه به بهره برداري رسيده است.

 

احداث پل:

احداث دودهنه پل درورودي اراضي موسوم به مسكن مهردرشمال شهرونيزپل ورودي جاده امامزاده سليمان(ع)درجنوب كه به بهره برداري رسيده است.

 

 احداث قبور:

پروژه احداث قبورآرامستان جديدواقع درجنوب شهردردوفازيك طبقه ودوطبقه باتوجه به نيازشهراحداث گرديدوقابل بهره برداري ميباشد.

 

بوستان بانوان:

پروژه احداث بوستان بانوان واقع درشمال شهر،درمرحله اجراي جدول سنگي ونيزديوارپيراموني به اتمام رسيده است.

درادامه عمليات اجرايي باانجام تاسيسات ونيزكفپوش بتني واجراي فضاي سبزپروژه به بهره برداري خواهدرسيد.

 

بهسازي كانال كمربندي شمالي شهيدبهشتي:

با توجه به طرح تفصيلي شمال بيدستان ،شهرداري اقدام به اجراي عمليات بهسازي كمربندي به عرض20متراقدام نموده وپروژه درمرحله زيرسازي وجدولگذاري ميباشد.