عملکرد واحد فنی و شهرسازی

مهندس عباس صادقی

مسئول فنی و شهرسازی

عملکرد یک ماهه واحد فنی و شهرسازی در سال 1395