فلوچارت صدور استعلام

اعداد درج شده در فلوچارت شماره اتاق هایی است که شهروندان به منظور دریافت استعلام باید به آنها مراجعه کنند