فلوچارت صدور جواز ساخت

اعداد درج شده در فلوچارت شماره اتاق هایی است که شهروندان به منظور دریافت پروانه ساختمانی باید به آنها مراجعه کنند