فلوچارت صدور جواز کسب

اعداد درج شده در بخش های مختلف فلوچارت شماره اتاق هایی است که شهروندان برای تکمیل فرایند صدور جواز کسب باید به آنها مراجعه کنند