فلوچارت کمسیون ماده صد

اعداد درج شده در فلوچارت شماره اتاق هایی هستند که شهروندان به منظور انجام فرایند کمسیون ماده صد باید به آنها مراجعه کنند