لکه گیری نوارهای حفاری

عملیات اجرایی: لکه گیری نوارهای حفاری

هدف: مرمت ترانشه ها و حفاریهای سطح شهر

مقدارکار: تهیه قیر،قیرپاشی و پخش آسفالت در 4000 متر طول نوار حفاری

اعتبار: 1500 میلیون ریال