لیست مصوبات پروژه های سال 1394

تاریخ مصوبه              نوع مصوبه                 مبلغ اعتبار
93/12/27 ، المان مزار شهدای شهر بیدستان ، 650/000/000
94/1/19 ، خرید میزصندلی جهت تالار شهر بیدستان ، 350/000/000
94/1/19 ، احداث پارک بانوان ، 6/000/000/000
94/1/19 ، عملیات زیرسازی معابر سطح شهر ، 1/000/000/000
94/1/19  ، خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر  ،  4/000/000/000
94/1/19 ،  جدولگذاری معابر سطح شهر ،  4/000/000/000
94/1/23   ،  عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر  ، 1/500/000/000
94/1/23  ،  خرید و ساخت پل فلزی سطح شهر  ، 500/000/000
94/2/9   ، خرید کف پوش جهت پروژه پیاده رو سازی ،  750/000/000