معرفی اعضای شورا

آقای غلامرضا زارع پور رئیس شورا

آقای علی سلیمی پور نایب رئیس شورا

آقای حسن زارع پور عضو شورا ونماینده در شورای شهرستان البرز

آقای علیرضا بیات عضو شورا

 

خانم بهاره غلامی سخنگو شورا و خزانه دار شورا