پوشش انهار

عملیات اجرایی: پوشش انهار

هدف: تسهیل ترددهای داخل شهر،تامین رفاه شهروندان

مقدارکار: بالغ بر بیست مورد ساخت و نصب پل فلزی با دهانه های مختلف