پیاده روسازی سطح شهر

عملیات اجرایی: پیاده روسازی سطح شهر

هدف: زیرسازی پیاده روهای سطح شهر و مبلمان شهری

مقدار کار: خاکبرداری،خاکریزی،آماده سازی و اجرای کف پوش سیمانی به مساحت 1500 مترمربع

هزینه:2000 میلیون ریال