آگهـی مناقصه عمومی کتابخانه

1-مناقصه گذار : شهرداری بیدستان

2- موضوع مناقصه : احداث ساختمان کتابخانه شهر بیدستان در دوطبقه وفق نقشه و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

3-برآورد اولیه: 19/000/000/000ریال( بر مبنای فهارس بهاء ابنیه ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، سال 1397) ارجاع کار بر مبنای پیمان سرجمع میباشد.

4-مدت اجرای کار: 14 ماه

5-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانكی يا واریز وجه نقد به حساب3100000816009بانك ملی شعبه بیدستان به نام شهرداری بیدستان به مبلغ 000/000/950 ریال که میبایست به مدت 3 ماه دارای اعتبار باشد.

- وجه قرارداد از محل اعتبارات داخلی  یا عمرانی واسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهد شد.

6-مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز( از تاریخ 26/08/97 الی 05/09/97)

7- تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری بیدستان : پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 15/09/97

8-محل دریافت اسناد مناقصه: از محل امور قراردادهای شهرداری بیدستان

9- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: روز شنبه مورخ 97/09/17 ساعت 14/30

-برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات رجوع شود.

-این آگهی در سایت اینترنتی شهرداری بیدستان به آدرس WWW.BIDESTANCITY.IR درج شده است.

- حداقل رتبه شرکت در مناقصه رتبه 3 ابنیه و ساختمان  و5  تاسیسات و تجهیزات میباشد.

-هزینه آگهی هر چند نوبت بر عهده برنده مناقصه میباشد.

-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.

-جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه درج گردیده است.

10-زمان چاپ دوم آگهی : یک هفته پس از چاپ نوبت اول

شماره تماس:32328355 -028