طرح ساماندهی فروشندگان سیار

اجرای طرح ساماندهی فروشندگان سیار(وانت بارها) عرضه کننده ی میوه و تره بار