عملیات لوله گذاری جهت دفع سیلاب

اجرای عملیات لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی مناطق پر خطر از لحاظ آبگرفتگی و سیلاب توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدستان .