اجرای فاز دوم اجرای دیوار سنگی رودخانه فصلی بیدستان

شروع به کار عملیات اجرایی فاز دوم اجرای دیوار سنگی رودخانه فصلی بیدستان با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال در مدت زمان 5 ماه