تجدید مناقصه احداث ساختمان کتابخانه شهر بیدستان

آگهی تجدید مناقصه شهرداری بیدستان در خصوص احداث ساختمان کتابخانه شهرداری بیدستان به شرح تصویر زیر میباشد.