کاشت نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی

گرامیداشت هفته ی منابع طبیعی و آب خیزداری وکاشت نهال توسط شهردار،اعضای شورای اسلامی،مسؤلین شهری ودانش آموزان شهر بیدستان به پاس جان فشانی ورشادت های جنگ تحمیلی ،شهدای موافع حرم وشهدای مرزبانی جمهوری اسلامی.