به روز رسانی خدمات آرامستان شهر بیدستان

در طی به روز رسانی خدمات آرامستان خودروی مخصوص حمل متوفی بمنظور انتقال اموات ،مجهز به سردخانه و تجهیزات فنی مربوطه خریداری و به ناوگان موتوری شهرداری تحویل داده شده و در ادامه سیستم روشنایی آرامستان جدیدبه همت شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدستان راه اندازی شده است.