دیدارنوروزی مهندس امامی شهردار بیدستان با رییس محترم دادگستری

در این دیدار  که شهردار واعضای شورای اسلامی شهر بیدستان و ریاست محترم دادگستری وداداستان محترم بخش محمدیه حضور داشتند مهندس امامی شهردار بیدستان ضمن تبریک عید نوروز وآرزوی توفیقات الهی، از مساعدت ایشان درحل موضوعات قضایی وحقوقی مربوط به شهرداری وشهربیدستان تشکروقدردانی نمودند .