خواهرم؛ قدر خود را بشناس !

خواهرم؛ ای سراپا الماس ! قدر خود را بشناس !
با حجابت ، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش روز حجاب و عفاف گرامی باد .
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدستان