برگزاری اولین کارگاه آموزشی همسران موفق

برگزاری اولین کارگاه آموزشی همسران موفق با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدستان با سخنوری سرکار خانم آرزو بارسم. یکشنبه دوم دی ماه 97 فرهنگسرای امام رضا (ع) شهر …

آگهـی مناقصه عمومی کتابخانه

1-مناقصه گذار : شهرداری بیدستان 2- موضوع مناقصه : احداث ساختمان کتابخانه شهر بیدستان در دوطبقه وفق نقشه و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 3-برآورد اولیه: 19/000/000/000ریال( بر مبنای فهارس …