به روز رسانی خدمات آرامستان شهر بیدستان

در طی به روز رسانی خدمات آرامستان خودروی مخصوص حمل متوفی بمنظور انتقال اموات ،مجهز به سردخانه و تجهیزات فنی مربوطه خریداری و به ناوگان موتوری شهرداری تحویل داده شده …

آگهـی مناقصه عمومی کتابخانه

1-مناقصه گذار : شهرداری بیدستان 2- موضوع مناقصه : احداث ساختمان کتابخانه شهر بیدستان در دوطبقه وفق نقشه و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 3-برآورد اولیه: 19/000/000/000ریال( بر مبنای فهارس …